【vanhleg 10 độ c】Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại