【royal88bet】Nỗ lực bảo đảm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm từ gốc

Cứ vào dịp cuối năm cũ,ỗlựcbảođảmvấnđềvệsinhantoànthựcphẩmtừgốroyal88bet đầu năm mới thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại nóng hơn bao giờ hết. Phóng viên TTXVN đã thực hiện chùm 3 bài viết về vấn đề này.