【game khung long khi bi hu mang】Bổ nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Y tế và bầu Tổng Kiểm toán

Chiều 21/10,ổnhiệmBộtrưởngGiaothôngVậntảiYtếvàbầuTổngKiểmtoágame khung long khi bi hu mang Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Tổng Kiểm toán; bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Y tế và ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải.